Len

Voor therapeutische en coachingstrajecten en sessies, alsmede voor trainingen door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog.

Artikel 1. Definities

Praktijk: Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog. Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 68385625.
Diensten: het verzorgen van (individuele) therapeutische- en coachingstrajecten, sessies en trainingen door Len van der Wurff.
De Cliënt (Opdrachtgever): Ieder persoon of bedrijf die met Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog een overeenkomst is aangegaan om tegen betaling een therapeutisch of coachingstraject of sessies, workshop, themadag, training, lezing en/of presentatie te ontvangen. Hierna genoemd de cliënt.
Begeleidingstraject of sessie: Een overeenkomst tussen de cliënt (persoon en/of bedrijf) en Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog. Cliënt en Len van der Wurff gaan een samenwerking aan voor een therapeutisch of coachingscontact met als doel een veranderingsproces in gang te zetten of de focus te (her)vinden.
Trainingen: trainingen, workshops, themadagen of enige andere bijeenkomsten met als doel het overbrengen en/of het vergroten van kennis en/of vaardigheden of het begeleiden van een proces van verandering.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten (begeleidingstrajecten, sessies en trainingen, zie voor de definities artikel 1) die zijn aangegaan door particulieren, bedrijven of instellingen met Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog.
2. Overeengekomen wijzigingen van of aanvullingen op de voorwaarden zijn van kracht als deze uitdrukkelijk door Len van der Wurff, Praktijk De  Psycholoog schriftelijk zijn bevestigd.
3. Er wordt akkoord gegaan met de algemene voorwaarden zodra er een afspraak is gemaakt met Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog voor aangeboden diensten. Er vindt een bevestiging van de afspraak plaats via email of per post.

Artikel 3. Dienstverlening

1. Diensten worden door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog  conform de afspraken verleend.
2. Een afspraak voor een therapeutisch of coachingstraject of sessies bij Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog vindt uitsluitend op afspraak plaats. Deelname aan workshops, lezingen of presentaties kan ook zonder afspraak.

Artikel 4. Wijzigingen in tarieven

1 Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog houdt zich het recht voor, zonder opgaaf van reden(en) de tarieven jaarlijks aan te passen. Dit geldt niet bij vooraf betaalde sessies.
2. Tevens houdt zij zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, tussentijds de tarieven aan te passen. Ook hier geldt dit niet bij vooraf betaalde sessies.
3. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog is verplicht, in het geval van artikel 5 lid 2, voorafgaande aan de tariefsverhoging, deze kenbaar te maken aan haar cliënt.

Artikel 5. Vertrouwelijkheid en geheimhouding

1. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog (Opdrachtnemer), is gehouden aan de regels van de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voort vloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door haar bij een opdracht worden ingeschakeld.
2. Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en cliënt plaats vinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 6. Dossierbeheer en Inzagerecht

1. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog houdt een digitaal dossier bij van de cliënt. Alleen de cliënt zelf en Len van der Wurff hebben recht op inzage in dit dossier.
2. Bij het starten van de trajecten of sessies wordt een begeleidingsovereenkomst uitgereikt en door beide partijen ondertekend.
3. Ten behoeve van het correct onderhouden van een debiteuren/crediteuren administratie worden sommige gegevens verstrekt aan Dia Nuevo, Accountancy, Administratie & Belastingadvies te Eck en Wiel. Het gaat om de volgende gegevens: Naam, adres, geboortedatum. Lees meer in het privacybeleid over waar de persoonsgegevens voor kunnen worden gebruikt.
4. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist (WBO), 20 jaar bewaard. De cliënt heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. De cliënt kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@lenvanderwurff.nl . Zij zal zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Artikel 7. Annulering

1. Bij annulering of verschuiving van de afspraak door cliënt korter dan 24 uur (werkdagen) voor het afgesproken tijdstip, of wanneer de cliënt zonder annulering geen gebruik maakt van de afgesproken sessie/training (zie voor de definitie Artikel 1) , dan wordt de sessie/training volledig in rekening gebracht.
2. Annulering door een bedrijf als opdrachtgever van een sessie/training kan alleen schriftelijk of per e-mail aan Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog worden doorgegeven. Vindt de annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip plaats, dan wordt de volledige sessie/training in rekening gebracht.
3. Bij annulering gedaan door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, zal bij een geplande sessie de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Er zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe sessie worden gepland. Deze geannuleerde sessie wordt door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, niet vergoed.
4. Bij het annuleren van workshops, themadagen, trainingen of andere bijeenkomsten verzorgd door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog wordt zo spoedig mogelijk een nieuwe datum afgesproken. Mocht dit door omstandigheden niet mogelijk zijn dan wordt het door de cliënt betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen geretourneerd. De door de cliënt geleden schade als gevolg van verlies van inkomsten of anderszins geleden schade, wordt niet vergoed door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog.

Artikel 8. Verantwoordelijkheden cliënt

1. Cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie aangaande de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Bij schade voor de cliënt veroorzaakt door informatieverzuim is Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog nimmer aansprakelijk.

Artikel 9. Facturering en Betaling

1. Voor iedere dienst van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog (therapeutische en coachingstrajecten, sessies en trainingen, zie artikel 1 voor de definities), zal een factuur worden opgemaakt. De factuur dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum (tenzij anders overeengekomen). Betaling geschiedt per bancaire overschrijving.
2. Indien de cliënt niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, zal in dat geval 1 keer een herinneringsfactuur sturen die binnen 14 dagen betaald dient te worden. Indien de cliënt dan niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
3. De in het bezit van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog zijnde kopie factuur, geldt als volledig bewijs van de financiële verschuldigdheid.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog kunnen worden toegerekend.
2. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog is alleen aansprakelijkheid voor enig (letsel) schade, als deze is ontstaan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld. De schuldlast ligt bij de cliënt. In geval van schuld ligt het bedrag nooit hoger dan het factuurbedrag.
3. Schade welke door cliënt veroorzaakt is aan eigendom van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog, zullen voor rekening zijn van de cliënt.
4. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog is niet aansprakelijk te stellen voor schade en/of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie (zie ook artikel 8, lid 1).
5. Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog geeft op geen van haar diensten garantie.
6. Cliënt gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden na aanvang van de sessie (zie ook artikel 2, lid 3).

Artikel 11. Intellectuele eigendommen

1. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de trainingen, themadagen of workshops, het trainings-of workshopmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de trainingen, themadagen of workshops worden door Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog voorbehouden.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Len van der Wurff, Praktijk De Psycholoog is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainings-, themadagen- of workshopmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.